Woensdagavond was er in de Buitenwacht een druk bezochte bijeenkomst over Wonen: ‘Is wonen nog wel een Grondrecht in Dordrecht’. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning en steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. O.l.v. Ben Corino van RTV Dordrecht gingen belangstellenden in gesprek met Woonbron, Trivire, Wethouder Stam en Huurdersplatform.

Hoe hou je de huren betaalbaar? Was de grote vraag. Er is grote behoefte aan verlagen van de woonlasten, de huurhoogte beperkten. Woningcorporaties Woonbron en Trivire zijn hier al mee bezig door bijvoorbeeld meer naar inkomen te kijken (voor een deel ook verplicht vanwege de Wet Passend Toewijzen). Mensen met zeer lage inkomens krijgen een lagere huurverhoging, of soms helemaal geen. Mensen met hogere inkomens in sociale huurwoningen moeten juist meer huur gaan betalen. Ook was er grote behoefte aan duidelijke cijfers: – hoe groot zijn nu precies de wachtlijsten? – welke doelgroepen kunnen alleen maar een beroep doen op sociale huurwoningen? – wie vallen er onder de voorrangsregeling? – hoe bevorder je de doorstroming Wethouder Stam beloofde binnenkort met cijfers te komen en meer transparantie te geven.

Trivire vertelde met een Doorstroomplan bezig te zijn, en ook met beleid om je oude huur mee te nemen naar een volgende gelijksoortige woning. Nu komt het nogal eens voor dat de volgende woning veel duurder is, maar nauwelijks groter of beter, of zelf kleiner. Woonbron wil de huren betaalbaar houden. Ook bij de Energietransitie. Bewoners moeten niet uiteindelijk hogere lasten krijgen. Ook zijn er minder uithuisplaatsingen. Woonbron gaat minder woningen slopen, en bekijkt nu eerst of renovatie niet beter is.

Afspraken:
– Waar het nodig is, huren niet verhogen of zelfs verlagen (bijv. op bijstandsniveau geen huurverhoging)
– Huur meenemen naar volgend huis
– Doorstromen verbeteren; Doorstroomplan Trivire
– In beeld brengen: wachtlijsten; voor wie en hoe werkt de voorrangsregeling; doelgroepen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen; maak het transparant;
– Loting systeem versus puntensysteem
– Meer kleine woningen
– Minder slopen, meer renoveren
– Energietransitie mag niet leiden tot hogere woonlasten; harde afspraken hiervoer maken met de Woningcorporaties – Woningbouw versnellen
– Hobbels wegnemen

Aan het eind van de avond las Riet Duykers (voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden) de Verklaring van Woonrecht van Platform tegen Armoede Drechtsteden voor.

In November ontvangt iedereen een volledig overzicht (stand van zaken) van de afspraken die deze avond zijn gemaakt en in Januari 2020 volgt er een vervolg bijeenkomst over Wonen over wat er met de afspraken is gedaan.