Onder de titel “bestaanszekerheid is broodnodig” heeft de Landelijke Armoedecoalitie een manifest opgesteld dat als input moet dienen voor de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. In de kern gaat het erom het thema armoede en schulden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen of te houden. In dit manifest wordt niet alleen om aandacht gevraagd er worden ook maatregelen voorgesteld, die bijdragen aan het oplossen van dit knelpunt. Het corona-virus krijgt momenteel volop aandacht, en terecht. Gezondheid is een belangrijk goed en deze crisis laat zien hoe kwetsbaar wij als samenleving eigenlijk zijn. Die kwetsbaarheid zit niet alleen in onze gezondheid, maar ook in onze bewegingsvrijheid, in ons onderwijs, in de manier van werken, in onze economie.

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus langer duren, tekenen de economische gevolgen zich ook steeds duidelijker af. De werkloosheid groeit, veel bedrijven kunnen het ondanks de steunmaatregelen van de overheid niet bolwerken en gezinnen die het financieel al lastig hadden, dreigen kopje onder te gaan. De eerste cijfers komen nu ook naar buiten en geven een dramatisch beeld van wat ons economisch te wachten staat. Vanwege de corona-maatregelen blijven de hulpvragers momenteel overigens binnen. De verwachting is dat vanaf het tweede deel van dit jaar de boeggolf aan hulpvragen loskomt. In deze corona-tijd worden ook veel mooie initiatieven ontplooid. Een voorbeeld daarvan is het initiatief van de Dordtse kerken: “Licht voor Dordt”.

Hier komen uiteenlopende hulpvragen binnen, die veelal het gevolg zijn van de coronacrisis. Schuldhulpmaatje en Humanitas hebben hier de handen ineen geslagen om met vrijwilligers te ondersteunen als de hulpvragen betrekking hebben op schulden. Dat de focus ligt op het bestrijden van het corona-virus lijkt logisch, maar mag niet ten koste gaan van kwetsbare groepen in de samenleving, die in de nasleep van corona zwaar getroffen worden.

Het gaat om serieuze aantallen mensen, ook in de Drechtsteden, die onvoldoende financiële middelen hebben om in onze samenleving mee te kunnen doen. En dat worden er vanwege deze crisis nog meer. Juist nu is het dus belangrijk dat er veel aandacht is voor armoede en schulden.

Arjen Baan
Humanitas Drechtsteden 29 april 2020