Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Veel mensen realiseren zich niet dat door bijzonder inkomen, zoals het afkopen van een pensioen of nabetaling van inkomen, door het hogere jaarinkomen een deel van de huurtoeslag of zelfs alles terugbetaald moet worden. Het doen van een aanvraag om dat eenmalige inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag is eenvoudig, maar lang niet iedereen is hiervan op de hoogte (zelfs de belastingtelefoon wijst bij telefonisch contact over het terug betalen bedrag niet altijd op deze mogelijkheid). Goed nieuws voor wie zich in deze situatie bevond. Onlangs werd de termijn om dit verzoek in te dienen verruimd van 6 maanden naar 5 jaar. Dit kan met terugwerkende kracht, zelfs als een verzoek van de afgelopen 5 jaar eerder werd afgewezen wegens overschrijding van de bezwaartermijn!

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling. Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt. U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag. U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt. Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt.

U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’. Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021. Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.zondere-situatie-verlengd-naar-5-jaar

Klik hier voor meer informatie

Gedicht van Astrid van Pieterson: LICHT

Gedicht van Astrid van Pieterson: LICHT

LICHT
De Donkere dagen
van December
versterken ons verlangen naar licht
onbehagen transformeert
temidden van gezangen
versmelt tot welbehagen
een wonder wordt verricht
De duisternis gekeerd

De donkere dagen
bewegen ons
om aandachtig stil te staan
bij licht
dat flakkert in onze ziel
diepe bron van ons bestaan
die nimmer mag vervagen
waar vrede wordt gesticht
De duisternis verviel

De donkere dagen
sporen ons aan
het schijnsel door te geven
van licht
gevoed door zuiver liefde
gekoesterd tijdens leven
door elk mens voortgedragen
De duisternis doorkliefde

ASTRID van Pieterson
06-12-2020

Corona vergroot kloof tussen arm en rijk

Corona vergroot kloof tussen arm en rijk

Oproepen om armoede te bestrijden zijn zonder betekenis als er geen gecoördineerde en betrokken beleidsactie is om de ongelijkheid te verkleinen. In Coronatijd zie je meer en meer liefdadigheidsacties die de pijn verzachten. Het doel van liefdadigheid is niet om de kloof te bestrijden, maar om die te bevestigen en vast te houden. De een is in staat om te geven. De ander kan niets anders doen dan ontvangen. Nog scherper gezegd: in dit systeem is armoede nódig. Iemand moet arm zijn om de ander het gevoel te geven belangrijker te zijn. Dit is ook de reden dat er door veel hulporganisatie maar weinig wordt gedaan om structurele armoede te bestrijden. Het doel van geld geven op deze manier is niet om de oorzaken van armoede te bestrijden, alleen wat gevolgen. En de ongelijkheid blijft bestaan. #platformtegenarmoedeDrechtsteden wil armoede structureel bestrijden en zoekt bondgenoten die een bijdrage willen leveren om de kloof te verkleinen, ongelijkheid aan te pakken en in 2021 verschil gaan maken.

Riet Duykers, voorzitter Platform Tegen Armoede Drechtsteden

Vergadering Platform in coronatijd

Vergadering Platform in coronatijd

Ook in coronatijd komen we als Platform tegen Armoede bij elkaar, als het kan. Nu even niet, maar straks gaat dat weer. We zitten dan op ruime afstand van elkaar. We wensen iedereen sterkte, gezondheid en alle goeds in deze ongekende tijden… Op de achtergrond nog de foto’s van de Fototentoonstelling over Armoede.

NIBUD: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon

NIBUD: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.

Het instituut pleit voor de volgende vijf maatregelen:
• Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon van 18-jarigen – als mensen op hun 18de financieel zelfstandig zijn moeten ze ook kunnen rondkomen. Verhoog de hoogte van de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder. De bijstandsuitkering is onvoldoende om van rond te komen.
• Bescherm mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten: laat hen niet door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Versimpel het systeem en zorg als gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.
• Maak minimabeleid voor mensen met een laag en flexibel inkomen – waarbij het hebben van een eigen huis, spaargeld of een hoog inkomen in het verleden niet per definitie betekent dat men geen inkomensondersteuning krijgt.
• Help gemeenten ruimhartig te kunnen zijn – geef hen de ruimte om meer maatwerk te kunnen leveren zodat inwoners kunnen rondkomen en meedoen. Een gemeentelijke bijdrage van € 50 per jaar om te kunnen sporten helpt inwoners niet als de sportschool € 20 per maand kost. Onvoldoende inkomen om van rond te komen.

Uit de analyse blijkt dat het de meeste gemeenten onvoldoende lukt om alle inwoners financieel gezien voldoende te ondersteunen. Zo ziet het Nibud bij alle onderzochte gemeenten dat er minstens vier huishoudtypen zijn die niet de inkomensondersteuning krijgen die ze nodig hebben om rond te kunnen komen.

Dit zijn:
• Jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon.
• Stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder.
• Mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten.
• Mensen met een flexibel inkomen.

In theorie komen deze huishoudens tientallen euro’s per maand te kort. Maar het Nibud weet dat het in de praktijk om hogere bedragen gaat omdat huishoudens niet alle toeslagen krijgen en/of hogere uitgaven hebben.

Gaten in noodvangnet
Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud: ‘We zien schrijnende situaties. Deze mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Voelen zich niet geholpen, raken gedesillusioneerd en zijn daardoor vatbaarder voor andere (financiële) problemen. Gemeenteambtenaren voelen zich machteloos en weten dat deze mensen vroeg of laat op een andere manier weer bij hen aankloppen met schulden of andere problemen. We zien dat het kabinet veel geld vrijmaakt voor het oplossen van schulden. En dat is goed en nodig. Maar als wij niets doen aan de gaten in ons noodvangnet, blijft het dweilen met de kraan open.’

Wordt de bonus voor zorgpersoneel met de aanvullende bijstandsuitkering verrekend?

Wordt de bonus voor zorgpersoneel met de aanvullende bijstandsuitkering verrekend?

Onlangs beloofde het kabinet de eenmalige bonus van 1000 euro netto aan zorgpersoneel dat direct of indirect met de uitbraak van het coronavirus te maken heeft. Maar dit bedrag bleek niet bedoeld voor alle medewerkers in de coronazorg. Er werden uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld artsen, apothekers en administratief personeel. De bonus is belastingvrij en heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen die je ontvangt. Wel wordt een inkomensgrens van ongeveer 70.000 euro gehanteerd.

Om wat licht te krijgen in de onduidelijkheden bel ik eerst de gemeente Amsterdam. Maar wat zijn het toch een stelletje flapdrollen bij het call center van WPI. Ik heb wel andere emailadressen en telefoonnummers maar dacht: laat ik het call center eerst maar eens bellen, die kunnen mij eventueel doorverbinden.

Algemene vraag
Ik bel met een algemene eerste vraag. Zorgmedewerkers krijgen een bonus van 1000 euro om hen te bedanken voor het vele werk wat ze doen in deze tijden van coronacrisis. Nu is de vraag: als die zorgmedewerker, bijvoorbeeld in de thuiszorg een (kleine) aanvullende bijstandsuitkering heeft, wordt die bonus dan wel verrekend met de bijstandsuitkering? Ik stel de vraag aan het call center.

Burgerservicenummer
Antwoord: ‘De persoon krijgt een vergoeding naast de bijstandsuitkering?’ ‘Nee, dat hebt u niet goed begrepen. De persoon werkt in de thuiszorg en heeft loon uit haar werk. Maar met dat loon komt ze niet aan het sociale minimum. Daarom heeft die persoon een aanvullende bijstandsuitkering. Nu krijgt ze naast haar loon de bonus van 1000 euro’. ‘O ja. Ik weet het antwoord niet. Ik denk dat het wel wordt verrekend, maar ik weet het niet. Kunt u mij het burgerservicenummer en de naam van die persoon geven’? ‘Nee, dat kan ik niet. Het is een algemene beleidsvraag’. ‘Dan kan ik u niet helpen. Ik heb burgerservicenummer en naam nodig, om het voor te leggen aan de inkomensconsulent, want die gaat erover’. ‘Maar het is een algemene beleidsinformatievraag. Kunt u mij niet verbinden met de afdeling beleid?’ ‘Nee, dat kan niet. De inkomensconsulent gaat erover, de bonus wordt verrekend met de uitkering’. Ik heb geroepen ‘waardeloos’ en opgehangen. Je kunt geen algemene vraag stellen aan het call center. Als ze het niet weten, en je geeft geen burgerservicenummer van een concreet persoon, dan krijg je geen antwoord.

Ministerie
Ik bel andere nummers en ga emailen. Sommige telefoonnummers geven geen gehoor, anderen geven aan van niets te weten. Daarom het ministerie maar eens gebeld, het algemene nummer. Ik word vriendelijk te woord gestaan en de medewerkster neemt mijn vraag in behandeling. Ze gaat de regeling bekijken, maar het antwoord op mijn vraag staat er niet bij. Daarom wordt de vraag doorgezet naar het Ministerie van VWS. Maar ik moet erop rekenen dat de beantwoording van de vraag 14 dagen kan duren.

Gift
De advocaat van de Bijstandsbond zegt: ‘Het is een gift in het kader van de Participatiewet. (PW) Het is geen loon, er wordt geen belasting over betaald. En het heeft geen gevolg voor de toeslagen’. Hij verwijst naar het volgende: ‘Giften kunnen ogv de PW worden vrijgelaten ogv artikel 31 lid 2 onderdeel m. ‘giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn’. In dit wetsartikel zijn de gemeenten vrij om een beleid te ontwikkelen, waarbij bepaalde bedragen aan giften niet verrekend worden met de bijstandsuitkering. Het is dus gemeentelijk beleid hoe met dit wetsartikel wordt omgegaan. De gemeente Amsterdam sluit min of meer aan bij de regels van de belastingdienst. Dan mag je als er geen familierelatie bestaat ongeveer 2200 euro belastingvrij schenken. Maar de gemeente Amsterdam hanteert wel lagere bedragen, wel boven die 1000 euro, die de zorgbonus is. Als in die gemeente de zorgbonus erkend wordt als gift wordt er dus niets verrekend met je bijstandsuitkering. Denken wij. Als de gemeente de zorgbonus althans erkent als gift. Maar… het is gemeentelijk beleid. Andere gemeenten hebben op grond van dat wetsartikel helemaal geen algemeen beleid of hanteren andere grenzen. Zo bepaalt de gemeente Berg en Dal het volgende: ‘Een eenmalige gift of een cumulatie van verschillende eenmalige giften, wordt vrijgelaten voor zover het totaal aan giften op jaarbasis maximaal 60% van de van toepassing zijnde maandelijkse bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag, afgrond naar boven tot een veelvoud van €50,-, bedraagt’. Dus dat is een grens van iets van 600 euro. Veel lager dan in Amsterdam. Maar als de gift een specifieke bestemming heeft, waarvoor eventueel ook bijzondere bijstand had kunnen worden verkregen, dan gelden in Berg en Dal weer andere regels. Zo heeft iedere gemeente zijn eigen ingewikkelde beleid.

Conclusie
Ik heb nog geen antwoord van het ministerie gekregen. Het zou wel eens kunnen, dat er geen beleid is op landelijk niveau, en dat het aan de gemeenten wordt overgelaten. Dan zal de ene gemeente het verrekenen met de bijstandsuitkering, en de andere niet. Dat is natuurlijk van de zotte qua rechtsongelijkheid. Wij gaan juridische procedures voeren als dit zo is. Over de vraag wie wel en wie niet voor de bonus in aanmerking komt, is sinds het begin veel onduidelijkheid en ontevredenheid. Sommige ziekenhuizen zijn al begonnen de bonus uit eigen zak te betalen, omdat de betaling van het ministerie uitblijft. De discussie over de uitvoeringstechnische aspecten van de zorgbonus zal nog veel gevoerd worden. Wordt vervolgd.

Piet van der Lende