Wees dapper, zoek hulp

Wees dapper, zoek hulp

De coronacrisis heeft een golf van solidariteit veroorzaakt. Veel organisaties houden rekening met vermindering of wegvallen van inkomens. Dat is nu hard nodig. Want in uw eentje een oplossing vinden als uw inkomen plotseling voor een deel of helemaal wegvalt, is knap lastig.

Hulp vragen vereist moed
Uit onderzoek weten we dat mensen het vaak nóg moeilijker vinden om hulp te vragen. Dat duurt soms zelfs jaren. Jaren waarin mensen zelf proberen de ontoereikende eindjes aan elkaar te knopen, terwijl de narigheid toeneemt.

Wacht niet
In onzekere tijden, waarin u de grip op uw geld dreigt te verliezen, helpt het Nibud u met tips en advies om financieel overeind te kunnen blijven. Raakt u het overzicht op uw geldzaken kwijt of lijken rekeningen onbetaalbaar te worden, zoek dan meteen hulp. Uw gemeente weet waar u die kunt krijgen. Op onze Nibud-site vindt u actuele financiële ontwikkelingen en veranderingen. Ik hoop dat u deze bewogen tijd gezond en financieel zo ongeschonden mogelijk doorkomt.

Arjan Vliegenthart, Directeur Nibud

(Tekst en foto uit Geldkrant Speciaal van het Nibud)

Platform schrijft brief aan Drechtraad: pas op de plaats met de bezuinigingsvoorstellen

Platform schrijft brief aan Drechtraad: pas op de plaats met de bezuinigingsvoorstellen

Op dinsdagavond 2 juni 2020 vergadert de Carrousel Integraal van de Drechtraad over een aantal ingrijpende bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein: bijna 2 miljoen euro. Het gaat om maatregelen waar vooral kwetsbare burgers de dupe van worden: mensen die nu al nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.
• Stoppen adviseurs geldzaken
• Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering
• Baanbonus versoberen
• Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ Dagbesteding
• Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper
• Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+
Op 7 juli neemt de Drechtraad hierover een definitief besluit.

Het Platform tegen Armoede is van mening dat de discussie en het besluit over deze bezuinigingen zouden moeten worden uitgesteld totdat de financiële gevolgen van de coranacrisis voor de gemeenten en voor de burgers duidelijk zijn. Zo heeft de regering inmiddels aanzienlijke steun aan de gemeenten toegezegd: in de eerste ronde ruim een half miljard euro terwijl over een tweede ronde wordt overlegd. Het moet de komende maanden duidelijk worden welke bedragen er naar onze Drechtsteden zullen worden overgemaakt.

Maar niet alleen de gemeenten zijn nog grotendeels onzeker over inkomsten en uitgaven. Voor veel huishoudens zullen de gevolgen van de crisis en de crisismaatregelen voor het inkomen ingrijpend zijn.

Vanwege alle onzekerheden meent het Platform tegen Armoede dat het verstandig beleid zou zijn om tijdelijk pas op de plaats te maken en deze voorstellen te laten rusten totdat er een beter beeld mogelijk is van de financiële situatie van zowel de gemeenten als van de huishoudens. Dat biedt de mogelijkheid om de maatregelen in samenhang te bezien en eventuele stapel-effecten bij de meest kwetsbare burgers te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Riet Duykers, voorzitter 06-54982346
Ton Wulfert, secretaris 06-29289180

Van coronavirus naar financiële crisis

Van coronavirus naar financiële crisis

Onder de titel “bestaanszekerheid is broodnodig” heeft de Landelijke Armoedecoalitie een manifest opgesteld dat als input moet dienen voor de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. In de kern gaat het erom het thema armoede en schulden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen of te houden. In dit manifest wordt niet alleen om aandacht gevraagd er worden ook maatregelen voorgesteld, die bijdragen aan het oplossen van dit knelpunt. Het corona-virus krijgt momenteel volop aandacht, en terecht. Gezondheid is een belangrijk goed en deze crisis laat zien hoe kwetsbaar wij als samenleving eigenlijk zijn. Die kwetsbaarheid zit niet alleen in onze gezondheid, maar ook in onze bewegingsvrijheid, in ons onderwijs, in de manier van werken, in onze economie.

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus langer duren, tekenen de economische gevolgen zich ook steeds duidelijker af. De werkloosheid groeit, veel bedrijven kunnen het ondanks de steunmaatregelen van de overheid niet bolwerken en gezinnen die het financieel al lastig hadden, dreigen kopje onder te gaan. De eerste cijfers komen nu ook naar buiten en geven een dramatisch beeld van wat ons economisch te wachten staat. Vanwege de corona-maatregelen blijven de hulpvragers momenteel overigens binnen. De verwachting is dat vanaf het tweede deel van dit jaar de boeggolf aan hulpvragen loskomt. In deze corona-tijd worden ook veel mooie initiatieven ontplooid. Een voorbeeld daarvan is het initiatief van de Dordtse kerken: “Licht voor Dordt”.

Hier komen uiteenlopende hulpvragen binnen, die veelal het gevolg zijn van de coronacrisis. Schuldhulpmaatje en Humanitas hebben hier de handen ineen geslagen om met vrijwilligers te ondersteunen als de hulpvragen betrekking hebben op schulden. Dat de focus ligt op het bestrijden van het corona-virus lijkt logisch, maar mag niet ten koste gaan van kwetsbare groepen in de samenleving, die in de nasleep van corona zwaar getroffen worden.

Het gaat om serieuze aantallen mensen, ook in de Drechtsteden, die onvoldoende financiële middelen hebben om in onze samenleving mee te kunnen doen. En dat worden er vanwege deze crisis nog meer. Juist nu is het dus belangrijk dat er veel aandacht is voor armoede en schulden.

Arjen Baan
Humanitas Drechtsteden 29 april 2020

Sociale Dienst: corona en geldzaken

Sociale Dienst: corona en geldzaken

Het coronavirus heeft voor veel inwoners uit de Drechtsteden gevolgen voor de portemonnee. Misschien komt er op dit moment minder geld binnen en blijven uw uitgaven gelijk? Wij helpen u graag om problemen te voorkomen en als u problemen heeft. Wilt u zelf aan de slag met het regelen van uw geldzaken? Hieronder hebben we verschillende informatie voor u verzameld met tips en advies. Wilt u liever een persoonlijk advies? Dat kan via onze Adviseurs Geldzaken of de verschillende sociale wijkteams en sociaal raadslieden in de gemeenten. Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u, als gevolg van de coronacrisis tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Misschien komt u dan in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning. Had u al geldproblemen en weet u nu helemaal niet meer hoe u de eindjes aan elkaar moet knopen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Heeft u nog geen schulden, maar een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning. Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? En komt u ook niet in aanmerking voor een andere voorziening of uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

Klik hier voor uitgebreide informatie op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden

Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

Nibud: Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Kwetsbare werkenden hardst getroffen door crisis Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Het grootste deel van hen verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent. Kwetsbare werkenden zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen ervaren op dit moment vaker een terugval dan mensen in loondienst. Van mensen in loondienst maakt 16 procent zich zorgen over het inkomen, terwijl dat percentage bij jongeren en zelfstandigen op respectievelijk 33 en 46 procent ligt. Jongeren en zelfstandigen zijn meer dan gemiddeld bezorgd over het behoud van werk, een dalend inkomen of het zelfs helemaal wegvallen daarvan. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Jongeren en zelfstandigen zijn degenen die ook als het goed gaat, de grootste inkomensonzekerheid hebben. In tijden van crisis krijgen zij als eerste de hardste klappen.”

Mensen maken zich meer zorgen over hun financiën dan anders. Ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond zullen kunnen komen. Als zij rekeningen niet meer kunnen betalen, is de premie voor de zorgverzekering de eerste betaling die sneuvelt. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Minder dan 10 procent denkt aan hulp van derden (zoals de gemeente of het vragen van uitstel van betaling). Contact zoeken In eerder onderzoek zag het Nibud al dat mensen met financiële problemen lang wachten met het vragen om hulp. De problemen nemen daardoor enorm in omvang toe. “Wij doen daarom een dringende oproep aan verhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, internet- en telefoonproviders, waterbedrijven, etc. om contact te zoeken met hun klanten op het moment dat zij zien dat rekeningen niet worden betaald,” zegt Vliegenthart. “Mensen willen wel betalen, maar kunnen het nu niet. Laat ze niet modderen, maar help ze eruit door mee te denken over welke mogelijkheden er wél zijn.”

Grip houden
Het Nibud adviseert iedereen met een (verwachte) inkomensterugval het Nibud-stappenplan Grip houden bij geldzorgen te doorlopen. Het plan helpt consumenten om de juiste acties te ondernemen met praktische hulpmiddelen zoals een voorbeeldbrief. Daarnaast is het heel belangrijk dat de financiële stress die mensen ervaren, hanteerbaar blijft. Het delen van de zorgen en het inschakelen van hulp zijn belangrijke factoren om stress te verminderen.

Platform wil Kwijtschelding van Waterschapsbelasting behouden

Platform wil Kwijtschelding van Waterschapsbelasting behouden

Platform tegen Armoede in de Drechtstden wil voorkomen dat Kwijtschelding van de de Waterschapsbelasting wordt afgeschaft. En heeft dan ook deze brief geschreven naar de Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta:
Via de media hebben wij – de leden van het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden – onlangs kennis genomen van het Initiatiefvoorstel H.A.J. van der Drift om “Het kwijtscheldingsbeleid van WSHD te versoberen door met ingang van 2021 de mogelijkheid voor kwijtschelding van de Zuiveringsheffing af te schaffen.” (voorstel 11448).

Namens het Platform tegen Armoede in De Drechtsteden – een netwerk van lokale organisaties die zich inzetten om te voorkomen dat de armoede mensen verder in het nauw brengt – roepen wij u met klem op om dit voorstel te verwerpen. De consequenties van dit voorstel zijn voor de 10% huishoudens die toch al niet of nauwelijks kunnen rondkomen zeer ingrijpend. Het effect van het voorstel volgens de aan u meegeleverde informatie:
• “Een alleenstaande, waarbij de belasting wordt kwijtgescholden, moet nu € 59,- per jaar betalen;
• Een huishouden, waarvoor de belasting wordt kwijtgescholden, moet nu € 177,- per jaar betalen.”
Het is een ernstige misvatting als er vanuit wordt gegaan dat minima de financiële ruimte hebben om dergelijke bedragen te voldoen.

Wie die mening is toegedaan heeft onvoldoende inzicht in wat zich bij veel huishoudens afspeelt als gevolg van rekeningen die niet meer betaald kunnen worden. Door een maatregel – zoals voorgesteld – worden de voortdurende inspanningen van (vrijwilligers)organisaties om mensen te helpen te overleven (o.a. Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Thuisadministratie, Stichting Urgente Noden) gedwarsboomd en onderuitgehaald. Uiteraard zijn wij bereid om met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te laten zien waarom genoemde bedragen huishoudens over de rand kunnen duwen.

En wie profiteren hier dan van?
• “Een alleenstaande, die nu normaal belasting betaalt, hoeft hierdoor € 3,- minder te betalen;
• Een huishouden, die nu normaal belasting betaalt, hoeft € 9,- minder te betalen;
• Een bedrijf met 10 v.e. hoeft € 30,- minder aan de zuiveringsheffing te betalen, terwijl een (metaal)bedrijf met 450 v.e. ca. € 1.350 minder hoeft te betalen.”

Het profijt van deze ingrijpende maatregel staat derhalve in geen enkele verhouding tot de schade die erdoor wordt berokkend. En de kosten om dit voorstel in te voeren?
“In het eerste en tweede jaar ca. € 600.000 per jaar en vanaf het derde jaar ca. € 250.000 per jaar; Het percentage ‘oninbaar’ zal stijgen. Op basis van de ervaringen wordt gerekend met een stijging van het huidige percentage 1% naar een percentage tussen 1% en 2%;”

Het voorstel lijkt dan ook eerder gebaseerd op een ideologisch uitgangspunt dan op een rationele afweging. In het belang van de inwoners van de Drechtsteden die slechts met de grootste moeite rond kunnen komen, roepen wij U op om het Initiatiefvoorstel versobering kwijtscheldingsbeleid onvoorwaardelijk te verwerpen.

Ton Wulfert, secretaris Platform tegen Armoede in de Drechtsteden