Brief aan leden Drechtraad over voorstel bestrijden kinderarmoede, 17 april 2017

Geachte dames en heren,

“Drechtsteden willen kinderarmoede bestrijden” was de kop van het persbericht van 10 april waarmee het Drechtstedenbestuur onlangs een voorstel bekend maakte om de armoede onder kinderen van werkenden met een laag inkomen tegen te gaan. Het werd gepresenteerd als één van de maatregelen om het minimabeleid te verruimen.

De afgelopen tijd is er in de Carrousel Sociaal van uw raad diverse keren uitgebreid over het minimabeleid van de Drechtsteden gediscussieerd. Naar aanleiding van onder andere de evaluatie van het minimabeleid, de Minima-effectrapportage van het Nibud in opdracht van de Sociale Dienst en van signalen van het Platform tegen Armoede heeft u geconcludeerd dat een verruiming van het minimabeleid noodzakelijk was. U heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder de heer Peter Heijkoop met nadruk verzocht met voorstellen ter zake te komen. Vol verwachting hebben wij hiernaar uitgezien.

“Ook wordt het Persoonlijk Minima Budget (PMB) verlaagd van 40 naar 25% van de bijstandsnorm” staat er vervolgens in het genoemde persbericht. Het PMB – het zal u bekend zijn – is een toeslag op de uitkering van mensen die langdurig van minder dan 110% van het minimuminkomen moeten rondkomen zonder dat zij de mogelijkheid hebben om hierin verbetering te bewerkstelligen. Was dit een fake-bericht of een fout van de bestuursvoorlichter? Het blijkt echter werkelijk door het Drechtstedenbestuur aan u te worden voorgesteld: de verruiming van de regeling voor kinderen zal deels worden gefinancierd door te bezuiniging op de regeling voor een andere zeer kwetsbare groep. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u met deze buitengewoon ongelukkige keuze akkoord zou kunnen gaan en vertrouwen er dan ook op dat u deze wijze van dekking éénduidig zult verwerpen.

Wij kunnen ons helaas niet aan de indruk onttrekken dat hier selectief van de evaluatie en aanbevelingen van het Nibud gebruik wordt gemaakt, zoals ook blijkt uit de opmerking dat goed financieel beheer leidt tot een gezond huishoudboekje. Het rapport van het Nibud laat juist zien dat dit lang niet altijd opgaat.

De expliciete vermelding in het persbericht dat het Platform tegen Armoede Drechtsteden   “deze bevindingen” heeft onderschreven suggereert in de context van het persbericht dat ons Platform instemt met de verlaging van het PMB. Wij hechten er aan met nadruk te vermelden dat dit niet het geval is. Dit laat onverlaat dat wij het initiatief om de inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS Kinderfonds te verhogen toejuichen.

Hoogachtend,

Namens het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden

Riet Duykers
Voorzitter