Datum:  19 juli 2017
Betreft: brief aan leden Drechtraad over besluit minimabeleid
Beleidsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie minimabeleid      

Geachte dames en heren,

Tijdens uw vergadering van 4 juli heeft u het besluit genomen om de inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS kinderfonds te verhogen. Voor die verhoging zijn goede redenen, en als Platform tegen Armoede zijn we zeer ingenomen met dit onderdeel van uw besluit.

We betreuren echter in hoge mate dat u besloten heeft dit voor een aanzienlijk deel te financieren door te bezuinigen op het Persoonlijk Minima Budget (PMB), de regeling voor de langdurige minima. U heeft als raad in meerderheid geoordeeld dat er structureel €257.000 per jaar gekort moet worden op de inkomens van burgers die langdurig van minder dan 110% van het minimuminkomen moeten rondkomen zonder dat zij de mogelijkheid hebben om hierin verbetering te bewerkstelligen.

Vorig jaar werd binnen uw raad bij verschillende gelegenheden gepleit voor een royaler minimabeleid. In vergaderingen van de Carrousel Sociaal werd door een zeer ruime meerderheid betoogd dat er extra maatregelen genomen moesten worden om de armoede terug te dringen. De portefeuillehouder werd opgeroepen om hiertoe met voorstellen te komen.

Uw raad heeft op 4 juli een keuze gemaakt die ons onlogisch, onnodig en onrechtvaardig voorkomt. Het resultaat dupeert een deel van de armste inwoners!

Wij roepen u hierbij nogmaals op om de armoedebestrijding in de Drechtsteden een hogere prioriteit te geven. Dat dit budgettaire consequenties heeft is ook ons duidelijk. Maar de maatschappelijke en economische schade van armoede zijn te groot om vanwege de kosten als politieke bijzaak af te doen.

Wij wensen u nog een heel goede vakantie toe.

 Hoogachtend,

Namens het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden

Riet Duykers

voorzitter