Verklaring van Woonrecht: Geen hogere woonlasten

Verklaring van Woonrecht: Geen hogere woonlasten

Woensdagavond was er in de Buitenwacht een druk bezochte bijeenkomst over Wonen: ‘Is wonen nog wel een Grondrecht in Dordrecht’. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning en steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. O.l.v. Ben Corino van RTV Dordrecht gingen belangstellenden in gesprek met Woonbron, Trivire, Wethouder Stam en Huurdersplatform.

Hoe hou je de huren betaalbaar? Was de grote vraag. Er is grote behoefte aan verlagen van de woonlasten, de huurhoogte beperkten. Woningcorporaties Woonbron en Trivire zijn hier al mee bezig door bijvoorbeeld meer naar inkomen te kijken (voor een deel ook verplicht vanwege de Wet Passend Toewijzen). Mensen met zeer lage inkomens krijgen een lagere huurverhoging, of soms helemaal geen. Mensen met hogere inkomens in sociale huurwoningen moeten juist meer huur gaan betalen. Ook was er grote behoefte aan duidelijke cijfers: – hoe groot zijn nu precies de wachtlijsten? – welke doelgroepen kunnen alleen maar een beroep doen op sociale huurwoningen? – wie vallen er onder de voorrangsregeling? – hoe bevorder je de doorstroming Wethouder Stam beloofde binnenkort met cijfers te komen en meer transparantie te geven.

Trivire vertelde met een Doorstroomplan bezig te zijn, en ook met beleid om je oude huur mee te nemen naar een volgende gelijksoortige woning. Nu komt het nogal eens voor dat de volgende woning veel duurder is, maar nauwelijks groter of beter, of zelf kleiner. Woonbron wil de huren betaalbaar houden. Ook bij de Energietransitie. Bewoners moeten niet uiteindelijk hogere lasten krijgen. Ook zijn er minder uithuisplaatsingen. Woonbron gaat minder woningen slopen, en bekijkt nu eerst of renovatie niet beter is.

Afspraken:
– Waar het nodig is, huren niet verhogen of zelfs verlagen (bijv. op bijstandsniveau geen huurverhoging)
– Huur meenemen naar volgend huis
– Doorstromen verbeteren; Doorstroomplan Trivire
– In beeld brengen: wachtlijsten; voor wie en hoe werkt de voorrangsregeling; doelgroepen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen; maak het transparant;
– Loting systeem versus puntensysteem
– Meer kleine woningen
– Minder slopen, meer renoveren
– Energietransitie mag niet leiden tot hogere woonlasten; harde afspraken hiervoer maken met de Woningcorporaties – Woningbouw versnellen
– Hobbels wegnemen

Aan het eind van de avond las Riet Duykers (voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden) de Verklaring van Woonrecht van Platform tegen Armoede Drechtsteden voor.

In November ontvangt iedereen een volledig overzicht (stand van zaken) van de afspraken die deze avond zijn gemaakt en in Januari 2020 volgt er een vervolg bijeenkomst over Wonen over wat er met de afspraken is gedaan.

Hoogte bijstandsuitkering blijft achter

Hoogte bijstandsuitkering blijft achter

De bijstandsuitkering loopt steeds verder uit de pas met zowel de AOW als de algemene loonontwikkeling. De val van iemand die vanuit een baan naar de bijstand gaat wordt steeds groter. Dat stelt hoogleraar Sociale Zekerheid Olaf van Vliet in een oratie die hij vrijdag 7 juni 2019 uitsprak in Leiden.

Onder bijstandontvangers zorgt dit voor groeiende problemen. Piet van der Lende, voorzitter van de Bijstandsbond, maakt zich zorgen. “De essentie is dat op dit moment de bijstanduitkering zo laag is, dat men elke maand gld tekort komt. Mensen moeten op een houtje bijten.”

Hoogleraar Van Vliet vermoedt dat een van de drijvende krachten achter het door hem gesignaleerde wegzakkende bijstandsniveau de vergrijzing is. “Het is electoraal veel interessanter iets te doen voor 66-plussers dan voor mensen in de bijstand. Die groep is veel groter en politiek bovendien veel beter vertegenwoordigd”.

De afgelopen kabinetten probeerden met een lagere uitkering bijstandsgerechtigden te prikkelen aan het werk te gaan. Van der Lende van de Bijstandsbond: “Mensen moeten eruit. Maar niet iedereen kan eruit. Het is een verkapte arbeidsongeschiktheidsregeling geworden, omdat de gangbare regelingen op slot zijn gegaan”.

(Overgenomen bericht uit de Volkskrant)

Website GeldenzoDordt.nl helpt je als je moeite hebt om rond te komen

Website GeldenzoDordt.nl helpt je als je moeite hebt om rond te komen

De website GeldenzoDordrecht.nl is een website voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt om rond te komen.

Heb je moeite met rondkomen of houd je weinig geld over? In Dordrecht zijn veel initiatieven, voorzieningen en regelingen waar je kosteloos of tegen een kleine vergoeding terecht kunt. Op GeldenzoDordt.nl vind je zo overzichtelijk op een rij van leuke dingen doen tot hulp bij schulden, van andere mensen ontmoeten tot een bijdrage in schoolkosten bijvoorbeeld.

Maak een keuze bij leeftijd en gezinssamenstelling en klik op ‘Ontdek de voorzieningen’. Zo ontdek je de voorzieningen die passen bij jouw situatie. Wil je liever alles zien zonder een keuze te maken? Klik dan op ‘Naar alle voorzieningen’.

(Overgenomen van website GeldenzoDordt.nl)

IS WONEN IN DORDRECHT NOG WEL EEN GRONDRECHT?

IS WONEN IN DORDRECHT NOG WEL EEN GRONDRECHT?

“Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” (Grondwet artikel 22 lid 2)

Woensdag 12 juni 2019 organiseert het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden van 19:30 – 21:30 in De Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 een bijeenkomst over Wonen. Iedereen is van harte welkom.

De woonlasten vormen een steeds groter deel van het inkomen Er komen steeds minder woningen met lage huren beschikbaar Wie bepalen dit eigenlijk en wat kan er aan worden gedaan?

BEWONERS AAN HET WOORD: KOM LUISTEREN EN PRAAT MEE

M.m.v. onder andere:
• Wethouder Dordrecht | Marco Stam
• Manager Wonen Trivire | MARianne levering
• Directeur Woonbron Dordrecht | Dennis Gerlof
• Participatieraad Trivire
• Participatieraad Woonbron
• Bond Precaire Woonvormen | Abel Heijkamp
• Drechtse Stromen | Theo de Rooij

Discussieleiders:
Thema Betaalbaarheid: Merlien Welzijn (bestuur Woningst. Sint Antonius van Padua)
Thema Beschikbaarheid: Ben Corino (programmamaker/radiopresentator RTV Dordt) Programma

• Welkom door Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede – korte terugblik op ‘Samen grip op de Knip’
• Interviews als inleiding

• Tafel betaalbaarheid: Wie bepalen in Dordrecht de woonlasten en welke mogelijkheden hebben zij om deze te beperken?

• Tafel beschikbaarheid: Wie bepalen hoeveel goedkope(re) woningen er in Dordrecht zijn en wat doen zij om te zorgen dat dit aantal op peil blijft?

• Ondertekening resultaten

Afsluiting door voorzitter Platform | Borrel

Aanmelden: info@platformtegenarmoede.nl Voor meer informatie: Riet Duykers, voorzitter 06-54982346 | Ton Wulfert, secretaris 06-29289180

Riet Duykers: We moeten allemaal de urgentie voelen om armoede te bestrijden

Riet Duykers: We moeten allemaal de urgentie voelen om armoede te bestrijden

Op woensdagavond 8 mei 2019 was er in De Buitenwacht de bijeenkomst: ‘Weg uit Armoede’ – Opgroeien met perspectief. Het was een druk bezochte bijeenkomst. Onder leiding van Kees Thies werd er levendig gediscussieerd. Centraal in de bijeenkomst stonden de afspraken die op 21 februari 2018 (in de verkiezingstijd) door partijen zijn gemaakt om de armoede te verminderen en aan te pakken: “Bestrijden van armoede is prioriteit voor de komende jaren”, gaven de politieke partijen toen aan.

Wat is er gebeurd met deze afspraken, zoals tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren; het buurtwerk moet weer terugkomen in de wijken; bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid.

Riet Duykers, voorzitter van De Buitenwacht en Platform tegen Armoede, wil vooral dat wij allemaal de urgentie voelen om de armoede te bestrijden. Er moet weer perspectief komen op een goed leven. Armoede neemt toe, ook in Dordrecht en Drechtsteden. Riet wilde deze avond tot concrete afspraken komen. Zij wil ook aandacht voor initiatieven van onderop. Deze initiatieven vanuit de basis moeten veel meer betrokken worden bij de aanpak. “We moeten niet alleen maar in systemen denken”.

De opzet nu van de DordtPas vindt Riet verkeerd. De verkeerde discussie wordt gevoerd, nu het Mantelzorgcompliment op de DordtPas terecht is gekomen. Terwijl de DordtPas een goede voorzieningen is.

Het belang om de armoede te bestrijden is vooral om de kinderen een betere toekomst te geven. Irene van den Berg, columniste van AD en NRC, adviseerde dan ook om je vooral op de ouders te richten. Aanpak armoede moet onderdeel zijn van de gezinsondersteuning om succesvol te zijn.

Wethouder Peter Heijkoop noemde – naast zijn aanpak met ‘Samen tegen Armoede’ – ook de kleine particuliere initiatieven, zoals Uitgesteld Kinderfeestje. Waar gezinnen financieel ondersteund worden om kinderfeestjes te organiseren voor hun kinderen. Want als je als kind geen eens je verjaardag kunt vieren, dan tel je niet mee op school. Peter wil geen standjes uitdelen aan mensen met schulden, maar vooral inzetten op: ‘Hoe kunnen we je helpen’. Peter gaf toe dat hij – met de kennis van nu – De DordtPas misschien anders had moeten doen.

De concrete afspraak:
Tijdens de bijeenkomst werd op initiatief van de PvdA, Inge Stevens, afgesproken om in de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen om een Financieel Sabbatical met een paar maanden mogelijk te gaan maken voor mensen in zware financiele problemen. Om ze even lucht te geven om alles weer op orde te kunnen krijgen.

‘Weg uit Armoede’ – Opgroeien met Perspectief; woensdagavond 8 mei in De Buitenwacht

‘Weg uit Armoede’ – Opgroeien met Perspectief; woensdagavond 8 mei in De Buitenwacht

Woensdag 8 mai 2019 organiseert Platform tegen Armoede in de Drechtsteden de bijeenkomst ‘Weg uit Armoede’ – Oprgroeien met Perspectief.
Van 19.30-21.30 uur.

Bewoners met hun politici in discussie

Programma – Gespreksleider Kees Thies

1. Welkomstwoord door Riet Duykers, voorzitter van het Platform tegen Armoede
2. Stand van zaken Op 21 februari 2018 was er een verkiezingsdebat in De Buitenwacht. Alle politieke partijen in Dordrecht gaven aan: “bestrijden van armoede is de prioriteit voor de komende jaren”. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat merkt u hiervan? • Tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren • het buurtwerk moet weer terugkomen in de wijken • er moet fors geïnvesteerd worden in kansengelijkheid en in Voorschoolse Educatie • de bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid • het PMB moet weer terug naar het oude niveau. | Reacties van de bewoners en discussie.

Pauze

3. Opgroeien met perspectief Inleiding door Irene van den Berg: aanpak van armoede onder kinderen is alleen succesvol als onderdeel van gezinsondersteuning; ontschotten en verbinden
Discussie met zaal en wethouder Peter Heijkoop

Conclusies en afspraken

4. Afsluiting door voorzitter