Wie zijn wij

Wie zijn wij

Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is een initiatief van diverse organisaties in Dordrecht en regio, zoals Humanitas, FNV, PvdA, Voedselbank, Adviesraad WMO & Jeugd, SUN, SP, Vrijwilligershuis.

Armoedecoalitie en wethouder doen oproep aan regering

Armoedecoalitie en wethouder doen oproep aan regering

De Armoedecoalitie Utrecht (LINK) en de Utrechtse wethouder Victor Everhardt hebben afgelopen week een dringende oproep gedaan aan de toekomstige regering: ‘Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen,’ luidde de oproep.

‘Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen’, aldus de rest van de oproep die naar buiten werd gebracht door Everhardt, in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht. Via de website van de Armoedecoalitie Utrecht kunnen degenen die de oproep ondersteunen hun handtekening zetten (LINK).

De Armoedecoalitie laat weten dat kinderloze stellen die in de bijstand zitten zo’n 125 euro per maand te kort komen. Dit bleek uit een berekening van het NIBUD. Voor gezinnen mét twee oudere kinderen gaat het hier zelfs om zo’n 250 euro per maand. Volgens de coalitie zijn ‘de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen te laag’.

 

SER roept op tot aanpak kinderen in armoede

SER roept op tot aanpak kinderen in armoede

De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft afgelopen week een rapport (LINK) gepubliceerd waarin zij de situatie over armoede onder Nederlandse kinderen beschrijven. In het rapport vermeldt de SER onder andere dat zo’n 8 tot 12 procent van de kinderen in armoede leven en dat de impact hiervan groot kan zijn. 

Volgens de SER zouden er in iedere schoolklas zo’n 2 tot 3 kinderen zijn die onder de armoedegrens leven en zou dit een negatief effect hebben op hun levensloop en toekomstkansen. ‘De ontwikkeling wordt belemmert en talenten worden niet benut,’ noemt de raad in haar rapport. ‘Daarmee draagt armoede onder kinderen ook bij aan verscherping van een tweedeling in de maatschappij. Alle hens aan dek dus om armoede onder kinderen substantieel terug te dringen.’

Naar aanleiding van het rapport adviseert de SER het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken. In iedere gemeente zou een armoederegisseur benoemd moeten worden die ervoor moet zorgen dat de werkende minima in beeld worden gebracht. Daarnaast moet deze helpen bij het uitzoeken van vaak ingewikkelde regelingen en aanvraagprocedures. Ook pleit de SER ervoor dat schuldeisers cliënten beter begeleiden in het schuldproces.

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

Wij wensen u allen een heel voorspoedig 2017. Het moet een jaar gaan worden waarin de armoede in de Drechtsteden flink vermindert. Als Platform willen wij daar ons weer voor 100% voor inzetten.

Al veel bereikt en nog veel te doen in armoedebestrijding

Al veel bereikt en nog veel te doen in armoedebestrijding

DORDRECHT – Het Platform tegen Armoede kan tevreden terugkijken op de Wereld Armoede Dag die zij gisteren in De Buitenwacht organiseerde. Maar liefst 18 actiepunten kwamen er uit het overleg tussen raadsleden en bewoners om armoede te bestrijden. Hier gaat de raad mee aan de slag. Er komt extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien en het gedeelte van de armen dat werkt (40%).

’s Middags gingen organisaties en raadsleden uit de Drechtsteden met elkaar in gesprek en werd gepresenteerd wat er al bereikt is. “Een belangrijk resultaat vind ik zelf de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Daar worden mensen met acute nood geholpen”, vertelt Ton Wulfert, secretaris van het Platform tegen de Armoede. “Een ander punt is de aandacht die de Sociale Dienst Drechtsteden nu heeft voor de bejegening van klanten. Er is door de Sociale Dienst een bejegeningsmonitor ingevoerd. Binnenkort gaan we daar samen verder naar kijken. Er is een conferentie ‘Samen grip op de knip’ gehouden, met bewoners, woningcorporaties en politici. De gevolgen van de kostendelersnorm staat hoog op de politieke agenda. Een aantal eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen is verlaagd of afgeschaft. Het minimabeleid van de Drechtsteden is geëvalueerd. De politiek heeft dit onderwerp nog op de agenda staan. Het Platform tegen de Armoede signaleert, verzamelt gegevens en trekt aan de bel. De politiek is zeer bereid om te luisteren en naar oplossingen te zoeken.”

Geld over
Na de presentatie volgt een buffet en komen bewoners aan tafel. Rond de tachtig deelnemers doen zich te goed aan stamppotten met hachee, worst of ham. Tijdens het eten worden thema’s omtrent armoede besproken. Het wordt al snel duidelijk dat problemen niet altijd snel op te lossen zijn. Zo was er bij de stichting Leergeld Drechtsteden en ook bij de Sociale Dienst geld over. De vraag is dan hoe je de mensen bereikt waar het voor bedoeld is. Dit was één van de actiepunten die naar voren kwamen deze avond. Een ander probleem is dat regelingen ondoorzichtig zijn, soms weten ook beroepskrachten niet waar ze moeten zijn voor bepaalde problematiek.

Actiepunten
Een aantal andere punten zijn: Het simpeler maken van formulieren, die dan gelijk voor alle regelingen gelden. Plekken zonder huurkosten in de wijk creëren voor initiatieven. Geld wat voor de minima is en wat overblijft, vastzetten voor deze doelgroep. De communicatie binnen de Sociale Dienst en tussen klant en Sociale Dienst verbeteren. Ervaringsdeskundigen inzetten om de klanten beter te kunnen bereiken met persoonlijk contact. Niet alles hoeft digitaal, papier mag. Kijken waar de behoefte van de klant ligt. Een onafhankelijke Ombudsman en minder administratieve lasten.

Hierbij de lijst van ideeen die uit de discussies naarvoren kwamen:

 1. Simpeler aanvraagformulieren, voor alle regelingen
 2. Plekken in de wijk (huiskamer) zonder kosten, voor initiatieven en ontmoeting
 3. Geld voor minima oormerken
 4. Klantgerichte communicatie vanuit Sociale Dienst, bijv. werken met informatieschermen die in verschillende talen met tekeningen en filmpjes laten zien hoe je voorzieningen kunt aanvragen
 5. Meer met ervaringsdeskundigen werken, het warme kontakt belonen
 6. Centraal digitaal Meldpunt voor Intermediairen, waar men alle informatie kan vinden over regelingen en voorzieningen. Vaak weten hulpverleners ook niet wat er allemaal mogelijk is
 7. Overheden moeten zich richten op de behoefte
 8. Continuiteit in dienstverlening, zodat als de vaste hulpverlener er niet is, de informatie wel aanwezig blijft
 9. Huiskamergesprekken Sociale Dienst, zoals de Keukentafelgesprekken bij de WMO
 10.  Niet alles digitaal, ook aandacht voor papier
 11. Onafhankelijke Ombudsman/vrouw
 12. Minder administratieve lasten
 13. Drechtstedenpas
 14. Betere afstemming UWV met Sociale Dienst, wanneer iemand onder het minimum dreigt te komen met een WW-uitkering
 15. Professionals weten vaak ook de weg niet meer, zie ook Digitaal Meldpunt bij punt 6
 16. Betere bereikbaarheid Sociale Dienst
 17. Boekje / checklist met alle voorzieningen en financiele opties in beeld
 18. Innovatieve en andere vormen van wonen, zoals Tiny Houses (kleine en betaalbare huurwoningen voor starters met instabiel inkomen) en meer sociale woningen. De woonlasten zijn te hoog voor veel mensen.

Het Platform houdt in de gaten hoe het verder gaat met deze ideeen.

Bron: Dordrecht.net