Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Woensdagmiddag 17 oktober 2018 was het druk in de Buitenwacht. Op deze WereldArmoedeDag waren er levendige gesprekken. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. ’s Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan regelgeving, onduidelijke regelgeving, elkaar tegensprekende regelingen is velen een doorn in het oog. Clienten begrijpen het niet. Er werd voorgesteld om eens een periode helemaal geen nieuwe regels te maken. Organisaties maken naast Europese en landelijke wetgeving ook nog eens eigen regels en protocollen. De client ziet door de bomen het bos niet meer. Afspraak is gemaakt dat Sociale Dienst, Schuldhulpverlening, Wijkteams, MEE, Ervaringsdeskundigen, Diverz en Vrijwilligershuis de koppen bij elkaar gaan steken om de regelgeving te gaan aanpakken. Zij komen met voorstellen. Meer samenwerking werd bepleit tussen professionals en vrijwilligers. Een grotere rol voor ervaringsdeskundigen werd eveneens belangrijk gevonden.

’s Avonds is o.l.v. Kees Thies gediscussierd met bewoners, politici en organisaties. Eerder in februari j.l. hadden politici aangegeven dat bestrijding van armoede de hoogste prioriteit heeft. Vooral de kosten van leven (huren, zorg, energie) zijn hoog, zeker voor mensen met een laag inkomen. Zorgen waren er ook over de toenemende groep van werkende armen.

Wethouder Peter Heijkoop vertelde blij te zijn met de brede steun voor bestrijding armoede. Er komt een Dordtpas. Dit is ook een lang gekoesterde wens van velen. Geen Drechtstedenpas, anders zou het allemaal veel te lang gaan duren. Andere Drechtsteden kunnen zich erbij aansluiten. Peter wil vooral de vroegsignalering veel centraler zetten: de erop af aanpak. Het voorkomen van (grote) schulden heeft absolute prioriteit. Hij wil dat er een soort Platform komt om mensen snel te kunnen helpen. Verstandig leren omgaan met geld, vooral bij jongeren, is van groot belang. Volgens de wethouder zijn mensen die geen relatie hebben met Sociale Dienst het moeilijkst te bereiken, terwijl daar ook veel armoede is. Nog steeds praten mensen niet graag over hun geldproblemen. Daar rust nog altijd een taboe op. Terwijl dit juist nodig is om vroegtijdig de financiele problemen te kunnen aanpakken.

Onderwerpen die in de discussie verder naarvoren kwamen:

– kosten van zorg zijn te hoog | eigen bijdrage WMO niet verhogen of compenseren

– er moeten meer huiskamers/ontmoetingsplekken komen in wijken: voor ontmoeting, vroegsignalering, activiteiten, cursussen, met ervaringsdeskundigen. Het pand in de Maasstraat op de Staart – dat nu gedeeltelijk leeg staat – zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

– huren zijn te hoog; vroeger was het max 40% van het inkomen dat aan huur besteed moest worden; nu is het vaak al 70%; Afspraak: woonconferentie organiseren met woningcorporaties, bewoners, politici en organisaties

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Woensdag 17 oktober 2018 is er in De Buitenwacht van 15 tot 21 uur een bijeenkomst in het kader van WereldArmoedeDag. Centraal staat het geven van Perspectief aan mensen en gezinnen die langdurig in armoede leven. Dat zijn er steeds meer, ook in Dordrecht. Zaterdagochtend 13 oktober 2018 was Riet Duykers – voorzitter van De Buitenwacht en van Platform tegen Armoede –  bij RTV Dordrecht in het radioprogramma van Ben Corino Studio De Witt.

Klik hier op de link voor het interview.

Afsprakenlijst met de politiek m.b.t. bestrijding armoede

Afsprakenlijst met de politiek m.b.t. bestrijding armoede

Op woensdagavond 21 februari 2018 was er in De Buitenwacht het verkiezingsdebat over Armoedebeleid. Alle aanwezige politici gaven duidelijk aan dat bestrijding van armoede in Dordrecht en Drechtsteden de hoogste prioriteit heeft. Dit zijn de onderwerpen die men belangrijk vond om mee aan de slag te gaan. Op WereldArmoedeDag woensdag 17 oktober 2018 gaan we opnieuw in gesprek met de politici over de onderwerpen die toen werden genoemd. Hoe staat het er nu mee?

ZORG

 • goede tandartsenzorg / collectieve Regionale Zorgverzekering / tandartsenzorg via scholen: “Geen kinderen met slechte gebitten”
 • beperken zorgkosten / zorgkosten worden steeds meer een probleem
 • verlenging Jeugdhulp tussen 18 en 21 jaar

SCHULDEN

 • tegengaan stapeling kosten (huur/zorg/energiekosten)
 • 1 punt waar de schuldeisers worden gebundeld; niet iedere schuldeiser zelf achter de schulden per huishouden aan
 • geen boetes bij schulden / boetes tijdelijk overnemen
 • een financieel sabbatical om tot rust te komen
 • betere toegang bij wijkteams voor schulden
 • toeslagen direct naar instanties
 • vroegsignalering: betere bekendmaking van instanties die helpen bij financiele problemen / huisbezoeken / velen weten de weg niet te vinden
 • project Geldmatties: schulden bij jongeren opkopen en laten aflossen bij 1 instantie
 • bureaus verdienen veel aan de schuldenproblematiek / dit tegengaan
 • jongeren leren met geld omgaan – al op de basisschool

WONEN/WIJKEN

• laagdrempelige ontmoetingspunten in wijken waar instanties samenwerken: voor ontmoeting, tegen eenzaamheid, voor vroegsignalering van problemen

• ouderenwerk weer terug in de wijk

• buurt- en jongerenwerk weer terug

• sociale woningbouw: verplichting ontwikkelaar om bij dure woningbouw ook sociale woningbouw te realiseren

• huiswerkbegeleiding in wijken

• behouden van pinautomaten en bankfaciliteiten in wijken

• wijkwinkels

• wijkteams meer expertise / doelgroepen opzoeken

• sport/cultuur coaches in wijken

ARMOEDE

 • Talentenfonds voor mensen in armoede
 • meer professionals m.b.t. armoede
 • soepel omgaan met werken en uitkering
 • fors investeren in kansengelijkheid, in taal/leer achterstanden
 • investeren in dromen van kinderen
 • Zomerscholen: ook voor kinderen in armoede en met achterstanden
 • meer investeren in Voorschoolse Educatie
 • SMS-Fonds/Stichting Leergeld tot 150% sociaal minimum
 • afspraken met Sportverenigingen ter voorkoming van uitsluiting bij schulden
 • schoolontbijt
 • Persoonlijk Minima Budget moet niet gekort worden; weer terug naar het oude niveau
 • bij Schuldhulpverlening kijken naar besteedbaar inkomen
 • sociale voorzieningen ook voor werkende armen
 • Nederlandse Taaleis bij Bijstandsuitkering
 • groter verschil tussen fulltime werken en uitkering / meer goed loon
 • lagere huren
 • bijverdienen moet kunnen met bijstandsuitkering / basisinkomen
 • 1-verdieners positie verbeteren
 • misbruik van onbetaald werk tegengaan
 • Drechtstedenpas

 

 

De nieuwe Bijstandsbode is uit

De nieuwe Bijstandsbode is uit

De nieuwe Bijstandsbode – september 2018 – is uit. Met veel informatie over de bijstand en andere wet- en regelgeving. Hoe en waarom zijn we eigenlijk aan het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ gekomen? In Opinie vraagt mr. Hans Nacinovic zich af of bijstandsregels soms niet botsen met het algemeen belang. Ook geeft deze Bijstandsbode.nl een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet.

Klik hier om de online versie van De Bijstandsbode te lezen

‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

Op Wereld Armoededag – woensdag 17 oktober 2018 – is er van 15.00 – 21.30 uur in De Buitenwacht de bijeenkomst over Armoede. Zoals ieder jaar organiseert het Platform tegen Armoede deze bijeenkomst met politici, bewoners, organisaties, professionals en ambtenaren. We zijn nu weer een jaar verder en wat is de stand van zaken.

Gespreksleider is Kees Thies

Programma:

15.00 – 17.00: Opening door Riet Duykers Voorzitter De Buitenwacht | Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede Drechtsteden, professionals en ambtenaren sociaal domein. Wat is de stand van zaken nu t.o.v. bevindingen en afspraken in oktober 2017?

17.30 – 19.00: Voor bewoners, professionals, ambtenaren en politici Tafelgesprekken met maaltijd

19.00 – 21.30: Inleiding van wethouder Peter Heijkoop over het regerings- beleid en situatie in Dordrecht en Drechtsteden. Gesprek met politici en bewoners over Armoede in Dordrecht en Drechtsteden. Alle politici zeiden in maart j.l. dat Armoedebestrijding prioriteit heeft. Wat merken onze bewoners hiervan?

Graag aanmelden i.v.m. maaltijd via: info@platformtegenarmoede.nl

Prinsjesdag, armoe troef!

Prinsjesdag, armoe troef!

Column Arjen Baan – Humanitas: Prinsjesdag, armoe troef! De derde dinsdag in september is inmiddels achter de rug en het kabinet heeft haar plannen voor 2019 de afgelopen week in de tweede kamer mogen toelichten. In het regeerakkoord, van vorig jaar, is een paragraaf opgenomen “terugdringen van schulden en armoede” waarin € 80 miljoen is uitgetrokken voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen. Armoede wordt natuurlijk niet veroorzaakt noch verholpen door specifiek benoemde bedragen in regeerakkoorden, maar is het resultaat van gevoerd beleid op verschillende terreinen zoals werkgelegenheid, onderwijs, zorg, huisvesting en belasting. Uit de kabinetsplannen voor komend jaar moet dan ook blijken hoe serieus het kabinet het thema armoede neemt. In de troonrede is één zin gewijd aan de bestrijding van armoede en die luidt: “We mogen niet accepteren dat mensen met problematische schulden … aan de rand van de samenleving komen te staan.”

Alle maatregelen die het kabinet voor komend jaar op de rol heeft staan, zijn doorgerekend door het CPB. De voorlopige conclusie is dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat. De laagste inkomens profiteren echter het minst. Er zijn drie maatregelen, die vooral mensen met lage inkomens treffen. Het lage BTW-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Daardoor vallen vooral boodschappen, een bezoek aan de kapper en een rit met bus en trein duurder uit. De kosten van de zorg worden hoger. Dat wordt slechts deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. Het verplichte eigen risico blijft gehandhaafd op € 385,=. Zorgmijding door de laagste inkomensgroepen blijft daarmee een serieus probleem.

Tenslotte zullen ook de energiekosten voor ieder huishouden hoger uitvallen. Het verhogen van de gasprijs en verlagen van de prijs van elektriciteit moet zorgen voor het reduceren van gasgebruik. Probleem daarbij is dat dit alleen goed kan bij nieuwere en goed geïsoleerde woningen. Mensen met de lagere inkomens wonen echter vaak in oudere, slecht geïsoleerde woningen, waardoor hun energiekosten extra veel hoger zullen uitvallen. Een koopkrachtverbetering op zichzelf is geen slecht vooruitzicht.

Maar dat de lagere inkomens nauwelijks profiteren is wat wrang, vooral ook gelet op de hierboven geciteerde uitspraak van de koning uit de troonrede over armoede. Daarbij is het des te zorgelijker dat de drie eerder genoemde maatregelen behoren tot ieders basisbehoefte. In situaties van armoede en/of schulden is het leveren van maatwerk overigens wel mogelijk. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid daarvoor neergelegd bij de gemeenten. Het blijft ook de komende jaren dus zaak om individuele casussen bij de gemeente aan te kaarten en in die gevallen te verzoeken specifieke maatregelen te treffen.

Arjen Baan Humanitas 1 oktober 2018